استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۹۰۹ : خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک قسمت ۱ – ویژگی ها و روشهای آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۹۰۹ – a : خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه و بلوک – قسمت ۱: ویژگی ها و روش آزمون (اصلاحیه شماره ۱(

استاندارد ملی ایران شماره  ۲-۲۹۰۹ : بلوک های سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک – ویژگی ها و روشهای آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۳-۲۹۰۹ : سقف های تیرچه بلوک -قسمت ۳- تیرچه پیش تنیده – ویژگیها و روشهای آزمون

 

استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۹۷۷ : تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان – ویژگی ها و روشهای آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۹۷۷– a : تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان – ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره ۱)

استاندارد ملی شماره ۳۱۳۲ : میل گرد های گرم نوردیده مصرف در بتن – ویژگی ها و روشهای آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۵۵۸: میلگردهای سرد نوردیده مورد مصرف جهت تسلیح بتن و ساخت شبکه های جوش شده – ویژگیها

استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۷۲: مواد فلزی – روش آزمون کشش در دمای محیط

استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۳۹۶۸: نبشی های فولادی گرم نوردیده -قسمت ۱- نبشی های بال مساوی – ویژگیها و روشهای آزمون

– استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۳۹۶۸: نبشی های فولادی گرم نوردیده -قسمت ۲- نبشی های بال نامساوی – ویژگیها و روشهای آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۳۶۹۴ : ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی

استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۶ : سنگدانه ها -مواد ریزتر از الک ۷۵ میکرومتر (شماره ۲۰۰) در سنگدانه های معدنی با شستشو- روش آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۷۷ : سنگدانه ها-دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت-روش آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۷۸ : سنگدانه ها-کلوخه های رسی و دانه های سست -روش آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۳ : سنگدانه ها-مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن – روش آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۶۰۴۴ : بتن آماده – ویژگی ها

استاندارد ملی ایران شماره ۶۰۴۴– a ، بتن آماده – ویژگیها (اصلاحیه شماره ۱)

استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۶۸: بتن- تعیین دمای بتن سیمان هیدرولیکی تازه اختلاط شده – روش آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۲-۳۲۰۳ : بتن تازه-قسمت دوم-تعیین روانی به روش اسلامپ – روش آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۶ : تعیین مقاومت فشاری آزمونه‌های بتن

استاندارد ملی ایران شماره ۵۱۹ : حداقل بار وارده بر ساختمانها و ابنیه فنی

استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۶: مواد فلزی -آزمون خمش فولاد

استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۰۸: بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده – ویژگیها

استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۰۸– a : بلوک وصفحات ساخته شده از دانه های پلس استایرن منبسط شونده – ویژگیها (اصلاحیه شماره ۱)

استاندارد ملی شماره ۱۵۸۴ : ویژگی ها و روش آزمون صفحه های پلی استایرن قابل انبساط برای مصارف عایق حرارتی

استاندارد ملی شماره ۷۱۴۳ : پانلهاي ساندويچي سبك سه بعدي ـ  ويژگي ها

استاندارد ملی شماره ۱۱۳۶۸ : ماشین ها و تجهیزات ساختمان سازی – ماشین های بتن پاش – اصطلاحات و ویژگی های تجاری

استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۸۲  : مصالح ساختمانی -بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگیها

استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۰۰ : طراحی ساختمان ها در برابر زلزله – آئین کار

BS EN 15037-1:2008, Precast concrete products- Beam-and-block floor systems-Part1: Beam

 

DIN EN 10080