چشم­ انداز فعالیت­های شرکت  :

گروه صنعتی پادیر تلاش و همت خود را بر آن گذاشته تا در راستاي چشم انداز تعيين شده به يك گروه صنعتی معتبر در حوزه صنعت ساختمان در سطح ملي و منطقه اي تبديل شود.

بیانیه ارزش ها :

گروه صنعتی پادیر با اعتقاد به ارزش‌های الهی و در هماهنگی با سنت‌های هستی در کلیه فعالیت‌های خود کرامت انسانی را محترم شمرده و به آن ارج می‌نهد.

بر این باوریم که «صداقت و درستی»، «وفای به عهد و امانت داری» و «رعایت قوانین و مقررات» ارکان اعتمادآفرین همکاری گروه صنعتی پادیر با تمامی ذینفعان می باشد

گروه صنعتی پادیر نه تنها خود را به رعایت استانداردها و توافقات کیفی تعهد شده ملزم می‌داند، بلکه به لحاظ حرفه‌ای در تولید محصولات ، ارائه خدمات و اجرای پروژه ها، بهبودهای کیفی ممکن را به کارفرمایان پیشنهاد می‌دهد. براین باور به «نهادینه شدن کیفیت در کل زنجیره ارزش ارائه خدمات» و «بهبود مستمر در فرآیندهای كسب و كار خود» می‌اندیشد.

در گروه صنعتی پادیر، «یادگیری» در ابعاد فردی و سازمانی یك باور و «نوآوری» یک ارزش ویژه است. کارکنان منابع حیاتی و سرمایه‌های اصلی گروه صنعتی پادیر محسوب می شوند و در عین اعتقاد به انگیزش و خشنـودی کارکنـان، در یک همکـاری پایدار به «سلامت و ایمنی» و «رشد و تعالی » ایـشان می‌اندیشد.

گروه صنعتی پادیر به سودآوری بلندمدت در چارچوب «اهداف و منافع ملی» و «ارزشهای سازمانی خود» می نگرد و شهرت و اعتبار خویش نزد ذی‌نفعان را منشاء پایداری آن می داند.

فعالیت‌های گروه صنعتی پادیر همواره در «رشد و شكوفایی سرمایه ملی» ارزش آفرین خواهد بود. همچنین با اعتقاد به مسؤلیت‌های اجتماعی، خود را به «حفظ محیط زیست» متعهد می‌داند.

«اعتبار نام و نشان پادیر در جامعه حرفه‌ای کسب و کار صنعت ساختمان در «کیفیت»، «تحویل به هنگام»، «قابلیت اعتماد» و «سرآمدی» تجلی خواهد یافت

گروه صنعتی پادیر براي نيل به اهداف سازماني خود و در راستاي چشم انداز تدوين شده، ارزش ها و باورهاي زير را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار ميدهد:

  • وظيفه گرايي
  • پاسخگويي
  • تغيير نگرش هاي سنتي
  • احترام متقابل
  • يکپارچگي و همدلي
  • ايجاد انگيزه
  • وفاداري